Seksualiteit, sensualiteit en intimiteit – we zijn ervoor gemaakt en hebben het nodig om gelukkig te zijn en gezond te blijven. Meer nog, seksuele expressie, beleving en ontwikkeling is een drijvende en vormende kracht achter persoonlijke en relationele groei.

Hoe is dat dan voor mensen en stellen waarbij ADD in het spel is? Praktijkervaring en onderzoek wijzen uit dat zij vaker en ook specifiek AD(H)D-gerelateerde uitdagingen en problemen op dit gebied ervaren. Hoe daarmee om te gaan, jezelf seksueel te bevrijden?


 

Liefdesspel of ‘battlefield?

Seksualiteit is liefdesspel en slagveld (of liever: aambeeld), in één. In eerdere artikelen, vooral in ADD en de Liefde, heb ik uitvoerig stilgestaan bij de uitdagingen rondom liefde en intimiteit. Echter, niet alleen Love is a battlefield, om een liedje uit de jaren ’80 aan te halen. Deze uitdagingen komen zeker ook boven drijven als we met elkaar tussen de lakens kruipen. Voor mensen (en stellen) met ADD geldt dat dan nog wat meer (en op hun eigen manier) dan voor anderen. Zo maar wat factoren die ons parten spelen, óók waar het seks betreft:

 • Makkelijk afleidbaar (of afwezig), dan wel juist hyperfocussed zijn tijdens het vrijen en/of rondom seks in het algemeen;
 • Gevoeligheid voor over- èn onderprikkeling, maar ook voor oogcontact, aanraking en/of de eigen (liefdes- en lust-) gevoelens;
 • Onzekerheid, je kwetsbaar en makkelijker onveilig voelen; en angst voor afwijzing, niet goed genoeg denken te zijn.
 • Tegelijk: een hunkering naar acceptatie, bevestiging en geborgenheid;
 • De drang om uit èn weer in het lichaam te komen.

Nog afgezien van de complicerende rol die ‘liefde’ hierin speelt. ADD en de liefde (en dus ook seks) kunnen elkaar soms behoorlijk in de weg zitten. Als er spanningen in de relationele sfeer zijn waarin ADD een rol speelt, die het seksuele verlangen tussen partners schaden.

Seksualiteit als man-making machine

Tegelijk vormen seksuele uitdagingen in onze liefdesrelaties bij uitstek een ’man-making machine’. Om de woorden van de invloedrijke Amerikaanse relatie-, seks- en traumatherapeut  David Schnarch te gebruiken. Een aambeeld of smeltkroes voor menswording en persoonlijke groei dus. Willen we onszelf (en onze ADD) bevrijden, dat is bevrijding van Liefde en Seksualiteit een spirituele weg naar binnen in onszelf, en naar elkaar. Naar samen-Zijn.

Daarom heeft ook dit levensdomein aandacht en bevrijding nodig, willen we het Kostbare in onszelf tot bloei brengen. Inclusief de gave van ADD. En zo een geschenk zijn aan de wereld – ook voor de ander.

Is er echt een probleem?

Laten we voorop stellen dat veel mensen en stellen waar ADD in het spel is fijne seksuele liefdesrelaties hebben. Waar zij uitdagingen hebben groeien zij er doorheen, net als ‘neurotypische’ mensen. Fundamenteel staat ADD een gelukkig en bevredigend seksleven niet in de weg.

Integendeel. Als iemand met ADD lekker in zijn of haar vel zit en zich veilig en geliefd voelt bij de ander, dan plukken beide de vruchten van de onderliggende neurologie van hooggevoeligheid en ‘synchrone creativiteit’ (zie ook Creativiteit en ADD). En in eigenschappen die daaruit voort kunnen vloeien, zoals:

Speelsheid, levendigheid, creativiteit, dichterlijkheid, fijngevoeligheid, gevoel voor schoonheid, sensitiviteit, sensualiteit, empathie, zachtheid, fantasie, nieuwsgierigheid, humor, vurigheid en romantische dromerigheid – om er maar een paar te noemen.

Zijnskwaliteiten die vaak herkenbaar zijn in mensen met ADD, maar anders wel in sessies bovenkomen. In helingswerk met teruggetrokken kind-delen bijvoorbeeld. Potentie genoeg dus.

Toch kunnen we er niet omheen. Mensen en stellen met ADD hebben vaak meer dan doorsnee een weg te gaan naar een bevredigend seksleven.

De wetenschap

Helaas wijst de spaarzame research op het gebied van seksualiteit bij mensen met AD(H)D daar namelijk wel op. Zo kan uit een omvangrijke internationale literatuurstudie uit 2020 de conclusie getrokken worden dat mensen met ADHD door de bank genomen een sterker seksueel verlangen hebben, vaker masturberen en tegelijk minder seksuele bevrediging krijgen en ook vaker seksuele dysfuncties hebben, dan de doorsnee bevolking.

Op basis van deze literatuurstudie en een aanvullende online survey adviseren de schrijvers van Sexuality in Adults With ADHD: Results of an Online Survey dan ook het volgende (vertaald):

“Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek kon worden aangetoond dat patiënten met ADHD bepaalde eigenaardigheden vertonen in hun seksueel functioneren, wat onderstreept dat er bij deze patiënten een bijzondere behoefte bestaat om seksualiteit-gerelateerde kwesties routinematig ter sprake te brengen tijdens klinische bezoeken. Vooral omdat uit enquêtes onder patiënten is gebleken dat de meerderheid van hen hoopt dat hun zorgverlener hen vraagt naar seksualiteit-gerelateerde kwesties. Door deze aanbevelingen in overweging te nemen, zou men kunnen bijdragen aan een meer holistische behandeling van personen met ADHD, waardoor hun algehele kwaliteit van leven wordt verbeterd.”

De community zelf

De ADHD-beleving ‘van binnenuit’ bevestigt dit. Neem het artikel ADHD en Intimiteit van José Schrijver, oprichtster van Wandering Minds, een community van mensen met o.a. ADD. Hierin somt zij de seksuele problemen op waar haar/mijn doelgroep mee worstelt. Het is buitengewoon waardevol dat mensen met ADHD een als veilig ervaren community als deze kunnen gebruiken om knelpunten juist ook op dit tere gebied aan de orde te stellen.

Om dezelfde reden schuw ik zelf in mijn werk dit onderwerp ook niet. In de levensloop checklist die ik mijn cliënten verzoek in te vullen, vraag ik naar de seksuele ontwikkeling van cliënten en hun beleving op dit gebied (al hoef je daar geen antwoord op te geven hoor). Seksualiteit is zo’n belangrijk onderwerp, met uitstraling naar vele aspecten van iemands leven, ‘zijn’ en welbevinden. Dankzij deze opening komt het vroeg of laat bij iedereen met issues op dit gebied ter sprake. Juist ook omdat er, tenminste van mij uit, openheid over is. Belangrijk!

Alvorens in te gaan op de knelpunten die José en ik in de praktijk tegenkomen – en hoe deze dan te benaderen – wil ik beginnen met de vraag: waar hebben we het eigenlijk over?

seksualiteit-banner 1

Waar hebben we het eigenlijk over?

Om de scope goed te bepalen: seksualiteit reikt véél verder dan de beleving rondom geslachtsverkeer en seksuele bevrediging. Het omvat het hele spectrum van seksueel en liefde-gedreven fysieke en emotionele intimiteit, passie en hartstocht. Inclusief het onderliggend seksueel verlangen èn de verbinding die seksuele beleving oplevert.

Zelfs dat is nog te beperkt zou ik zeggen. Seksualiteit raakt ons wezen, ons zijn, Zijn. Daarom is seksueel grensoverschrijdend gedrag ook zo intens beschadigend voor mensen.

Seksualiteit in spirituele en energetische zin is een Zijns-kracht die in alles voelbaar is. Het is, net als Liefde, de kracht die ons drijft te omhelzen, ervoor te gaan, levenszin geeft, plezier. Die ons vrij (en anders, als het verwrongen is: heel onvrij) doet voelen. Lust for Life. Seksualiteit is in Essentiële zin dus iets om te omarmen.

Dichterbij huis voedt seks alle aspecten van ons lijfelijke en relationele bestaan. Een gezond en plezierig seksleven blijkt bevorderlijk te zijn voor je immuunsysteem, je hart en bloedvaten, het verminderen (en verdragen) van stress, je geestelijke veerkracht. Het beschermt je tegen depressie en houdt je jong. Ook draagt het bij aan gevoelens van verbondenheid met en trouw aan je partner, het verdragen van wrijvingen met je partner – en dus aan de kwaliteit van je partnerrelatie.

Seksualiteit is daarmee (net als ADD overigens) een kwaliteit in ons die vraagt om bevrijding. Opdat seksuele beleving iets wordt dat ons zelf, ons leven en dat van onze partner(s), ‘zin’ en Lust for Life geeft.

Seksualiteit als ‘drive’

In zijn aanbevolen boek Intimacy & Desire haakt de eerdergenoemde David Schnarch hierop in. Hij onderscheidt 4 aspecten van seksueel verlangen, ‘drive’. De eerste drie ontleent hij aan Helen Fisher, een gevierd antropologe en schrijver van boeken als The Seks Contract en Anatomy of Love. Volgens Fisher zijn er drie basale drijfveren te onderscheiden in ons seksuele en liefdesverlangen:

 • Lust – het hartstochtelijk verlangen naar seksuele bevrediging, biologische geilheid;
 • Romantische liefde – het verlangen naar nabijheid en vereniging met een specifieke geliefde;
 • Hechting of Verbinding – het verlangen naar een kalme, veilige verbinding met een duurzame partner, waaronder paarvorming, monogamie, ouderschap en verwantschap.

In relaties komen deze één voor één tot bloei. Ik refereer er ook naar in ADD en de Liefde.

De derde drijfveer/fase van hechting wordt vroeg of laat uitgedaagd door natuurlijke, onvermijdelijke crises met een uitdrukkelijke seksuele component. Deze worden uitgelokt door verschillen in persoonlijke, seksuele, emotionele, spirituele en relationele behoeften en eigenschapen van de partners. Verschillen die aanvankelijk toegedekt werden, maar  vroeg of laat óók geleefd en gedeeld willen worden. Een proces dat Schnarch ‘differentiatie’ noemt.

De vierde ‘drive’: menswording

Hierop aansluitend brengt Schnarch een vierde ‘sex drive’ ten tonele: de ontwikkeling en instandhouding van een Zelf (met hoofdletter). Het groeien vanuit een (door de ander) gereflecteerd en daarmee afhankelijk zelfbeeld naar de ervaring en expressie van wat hij een solid sense of Self noemt.

“A solid sense of self develops from confronting yourself, challenging yourself to do what’s right, and earning your own self-respect. It develops from inside you, rather than from internalizing what’s around you”. (David Schnarch: Intimacy & Desire, p.47).

Aambeeld tussen de lakens

Die zelfconfrontatie vindt bij uitstek en in een notendop plaats tussen de lakens. Een ‘aambeeld’ (Schnarch gebruikt de metafoor van de smeltkroes) waar gehamerd wordt aan jezelf-in-relatie. Waar uitgerekend persoonlijke ontwikkeling plaats kan vinden. Juist als de botsingen en wrijvingen toenemen.

Welbeschouwd zijn dat botsingen als gevolg van het meer en meer tot uitdrukking willen komen en alsnog vieren van persoonlijke verschillen. Verschillen die zoals gezegd in de eerdere fase van paarvorming en settelen (hechting) van de relatie juist zijn toegedekt.

Differentiatie, jezelf meer inbrengen en confrontatie (crisis) is onvermijdelijk naarmate een relatie langer duurt. Confrontaties tussen elkaar en vooral ook in jezelf. Langs de breuklijnen die we in de Zijnsoriëntatie het “fundamentele innerlijke loyaliteitsconflict” noemen.

Het conflict tussen Liefde en Waarheid.
Het verlangen je verbonden te voelen met en bij de ander, liefst één en veilig, geborgen.
Respectievelijk het verlangen een persoon te zijn, in je eigenaardigheden gerespecteerd en gewaardeerd, ook tegemoetgekomen te worden.

Een potentieel mijnenveld – waar angst voor afwijzing en behoefte aan bevestiging; over-aanpassing of juist jezelf afzetten, benadrukken van wat jij anders wil, jij anders bent; bindingsangst en verlatingsangst – het speelveld bepalen.

In het kader van die differentiatie speelt ook de persoonlijke mix qua seksuele beleving een rol. Schnarch noemt drie dimensies in de seksuele beleving en ‘seks drive’: dierlijke lustbeleving (‘sexual trance’), romantische liefdesbeleving (partner engagement, in elkaar opgaan) en spelen (‘role play’). Stellen moedigt hij aan met elkaar al deze drie uit te proberen. Dat kan uitdagend èn bevrijdend zijn, voor je zachte kant (m.n. mannen), je speelse en je vurige/geile kant (m.n. vrouwen). David Schnarch: Passionate Marriage, p. 240ff).

Tot je verzoening op een hoger niveau bereikt. Je ècht bij de ander kunt zijn terwijl/omdát je ook ècht bij jezelf bent. Je zo’n “solid sense of Self” ontwikkelt, en voelbaar wordt dat dit van nature liefdevol is. Gebaseerd op Fundamentele Goedheid. Dat vraagt heling tot een Vrije Versie van jezelf (en je relatie). Vanuit een Vrij Bewustzijn, in verbinding met je Essentie. Met de daarbij horende vrije versie van je Seksualiteit.

En bij ADD dan?

Tot zover is het bij mensen met ADD en bij stellen waarbij ADD in het spel is niet anders. Dat moet zeker hoopvol stemmen als je problemen met seksualiteit hebt. Het grondpatroon – en het essentiële antwoord – is echt niet anders. Tussen de lakens kunnen zij zich echter wel anders, “AnDDers”, voordoen, een ADD-specifiek kleurtje hebben.

In dit artikel willen we ons focussen op seksuele problemen die bij mensen met ADD en stellen waarbij ADD in het spel is, meer of AnDDers voorkomen dan bij anderen. Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 • In engere zin: problemen rondom persoonlijke lust en seksbeleving
 • In ruimere zin: problemen met intimiteit en verlangen tussen partners

Problemen rondom lust en seks in enge zin

Allereerst zijn dat problemen die gerelateerd zijn met de moeite om de aandacht erbij te houden. Of juist om gevangen te raken in een hinderlijke hyperfocus buiten jezelf/elkaar. Denk aan:

 • Tijdens het vrijen/voorspel de aandacht te verliezen, innerlijk of extern afgeleid te worden, afdwalen. Waarbij het motortje achter het liefdesspel, en de bij seks relevante organen, stil vallen.
 • Tijdens het toenemen van lustgevoelens bij het vrijen of het klaarkomen overprikkeld raken. Dan dissociëren van je lijf, de situatie, de ander. Angstig worden, bevriezen, verkrampen – of verdwalen in brain fog.

Beide vormen zijn zeker niet exclusief voor mensen met ADD. Bij ‘ons’ hebben ze echter direct te maken met de moeite om bij/in ons lichaam te blijven. Dat gebeurt vooral bij (over)prikkeling – fysiek, emotioneel, maar ook triggering van (oude) pijn en onzekerheid, zoals angst voor intimiteit, verlating en afwijzing (waarover later meer). Dan gaan mechanismen in werking die via onrustgevoelens tot dissociatie leiden.

Dissociatie van je lichaam maakt dat je lichaam (onder je kin), je kern (hart, zonnevlecht, bekken) min of minder leeg/doof aanvoelt. Je trekt je terug uit jezelf. Tegelijkertijd ‘leef’ je energetisch/psychisch vooral op het grensvlak met de wereld en de ander. Op een hyperwaakzame, ‘opgetrokken’ manier. Een broos evenwicht rond een zwakke, lege kern.

Hyperseksualiteit

Aan de andere kant van het spectrum: ook hyperseksualiteit is een klacht waar mensen met ADD significant vaker last van hebben dan de doorsnee bevolking. Volgens het eerder geciteerde onderzoek:

Emerging research in the past decade […] highlights a high rate of co-occurring ADHD in hypersexual individuals. Almost a quarter of 361 hypersexual adult men seeking treatment were diagnosed with ADHD, with the vast majority (96.4%) meeting the criteria for the inattentive subtype of ADHD. […] A review of the literature on ADHD and potential sexual problems indicated that subjects with ADHD report more sexual desire, greater masturbation frequency, less sexual satisfaction, and more sexual dysfunctions than the general population. Bron: Sexuality in Adults With ADHD: Results of an Online Survey, Frontiers in Psychiatry, 2022)

Hyperseksualiteit is in de woorden van Trubendorffer, een instelling voor verslavingszorg, “een vorm van seksueel probleemgedrag. Het wordt ook wel omschreven als dwangmatig seksueel gedrag dat lijkt op een verslaving en voelt als een verslaving. Je kijkt bijvoorbeeld veel naar porno en masturbeert bovenmatig vaak.”

Het dient vergelijkbare doelen als andere vormen van verslaving: vermijden of verzachten van emotionele/traumatische pijn (voelbaar als hevige onrust). Meer dan verdoving alleen, kan (hyper)seksualiteit óók een vorm van (over)compensatie bieden. Allereerst een krampachtig alsnog in je lichaam en bij je gevoelens komen. Het broze buiten-jezelf-zijn roept hevige onrust op (gevoelens van leegte, ontheemd zijn – uit je lijf). Maar óók: ter compensatie van een intense behoefte aan (en onvermogen tot) symbiose, in de zin van liefdevolle versmelting en intimiteit.

Zodra de roes van de tijdelijke ‘belichaming’ en ‘eenwording’ voorbij is, komt de onrust terug. De surrogaatbevrediging blijkt het gemis, de onvrede, alleen maar méér geaccentueerd te hebben.

seksualiteit-banner 2

Problemen met intimiteit

Zo bezien hebben deze aspecten direct of indirect te maken met zowel een diepe hunkering naar-, als een onderliggende angst voor-, vrijelijk stromende liefde, verbinding en intimiteit. Eigenlijk ook: pijnlijk verdriet om contactloosheid, die als existentiële afwijzing voelt. Gevoelens die beangstigend zijn – voor een bijzonder jong kind.

Deze gevoelens gaan dan ook terug op het oorspronkelijke vroegkinderlijke trauma. Verwonding als gevolg van (herhaaldelijke momenten of perioden van) onveilige hechting tussen kind en primaire opvoeder(s). Van emotioneel niet afgestemd zijn op elkaar, terwijl het kind dat nodig heeft, verwacht.

Seksuele problemen of ontevredenheid over het seksleven en/of de partner zijn vaak te herleiden tot angst om kwetsbaar te zijn bij de ander. Echt in intiem contact, verbinding, te zijn. Je bloot te geven. Op het ‘gevaar’ af van afwijzing en contactloosheid juist op dat moment.

Hyperfocus op het seksuele, het orgasme, kan dan een manier zijn om daaraan te ontkomen. Of door uit verbinding te gaan door willekeurige innerlijke of externe prikkels, ‘afdwalen’.

Hunkering

Maar tegelijk, of anders, kan er dus ook een voortdurende hunkering zijn naar echte aandacht, echte verbinding, echte intimiteit. Een hunkering die telkens weer gefrustreerd wordt, omdat de partner daartoe niet in staat is. Vooral: niet in staat is om aan de pijnlijke verlangens van het eigen innerlijke kind te voldoen. Of ook: men de innigheid van de ander niet voelen kan. Wat dan juist weer onrust triggert: die nare mix van gevoelens (verdriet, angst, leegte) en de overlevingsmechanismen en overtuigingen van dwangmatigheid, afsluiten en zelftwijfel waarmee dat onbewust gepaard gaat. Ben ik wel lief, mooi, sterk, aantrekkelijk genoeg? Wat doe ik fout?

Seksualiteit en pariteit

Een derde patroon kan hier nog aan worden toegevoegd. In relaties waarbij ADD in het spel is kan de pariteit, de gelijkwaardigheid en het wederzijdse respect – als volwassen partners – aangetast raken. Vooral als de niet-ADD partner zich verheven gaat voelen boven de AnDDer. Of als de ADD-partner zich gaat opstellen als minderwaardig of afhankelijk. De seksueel volwassen partnerrelatie maakt dan plaats voor een soort ouder-kind symbiose. Klinkt knus maar is doorgaans dood in de pot voor seks! Dat vraagt om emancipatie en herwaardering van de ADD partner. Juist ook door de ADD partner: ZELFBEWUST-ZIJN!

We laten dit verder hier even buiten beschouwing: lees daarvoor Jij en de AnDDer en ADD en de Liefde.

Even praktisch: wat daaraan te doen?

Natuurlijk zijn er allerlei manieren/technieken om het activeren van deze problemen tussen de lakens te verzachten. Of beter: seksuele en persoonlijke ontwikkeling in bed te faciliteren. Denk aan:

 • Neem meer tijd voor voorspel, speel dat zachter dan wel met meer nadruk (soms zijn verleidingen door de niet-ADD partner zo subtiel dat het niet doordringt bij de ander);
 • Geef al doende gerichte en stimulerende feedback over hoe het voor je is, wat je nodig hebt, wat je prettig en niet prettig vindt;
 • “Feeling while touching”: als je de ander streelt, voel dan ook je eigen lichaam (vingers, hand, neus, lippen) strelen en gestreeld worden;
 • Zoek en houd contact met elkaar door elkaar regelmatig in de ogen te kijken, lieve (en/of opwindende) woordjes te zeggen, te kussen. Gebruik je springerige creativiteit en associatievermogen om met elkaar te spelen.
 • Als je klaarkomt of ‘dreigt’ te komen: kijk elkaar aan, reik innerlijk uit naar de ander (voel dat je ‘neemt’/’genomen wordt’), dat verdiept de beleving.
 • Als de ander, of jij, dan in paniek raakt: maak dan juist contact met elkaar – zodat je weet dat het ‘hier en nu veilig bij elkaar’ is en niet ‘toen’;
 • Beperk liefkozingen niet tot in bed alleen. Wees vaker fysiek met elkaar, óók als je het even lastig hebt met elkaar. Zo pleit Schnarch voor Hugging till relaxed als je elkaar net even wat verkeerd begrepen hebt of als er spanning is.
 • Heb je last van hyperseksualiteit: probeer de schijnbevrediging uit te stellen. Mediteer dan op de (onrust/-lust) gevoelens die je ervaart en stel je liefdevol open voor wat erachter schuilgaat.

De weg naar binnen

Op dieper, meer fundamenteel niveau, bestaat de remedie om uit de verstarring te komen, uit drie ingrediënten:

 • Herverbinden met je lijf en gevoelens, door aandachtig bij je lichaamssensaties te zijn en wat er aan gevoelens spelen. Deze voor jezelf en naar de ander toe leren benoemen en accepteren precies zoals ze zijn – en vervolgens:
 • Zelfconfrontatie met je onrust/onlust-gevoelens. Vooral ook met je eventuele angst voor intimiteit (kwetsbaarheid – voor afwijzing of psychisch binnendringen, autonomie- of controleverlies) dat daar vaak onder schuilgaat. Dat doe je door:
 • Herverbinden met daarachter schuil gaande teruggetrokken kwetsbare en gekwetste kind-delen in je innerlijke weeshuis. Zie ook mijn artikel Zelfbevrijding uit het Superego-complex.

Dat doe je in jezelf, maar ook in gesprek en samenvoelen met elkaar. Oók (maar niet alleen) tijdens de seks of wat daaraan vooraf gaat of daarna komt. Dat vraagt om openheid met elkaar om over jouw en jullie seksualiteit en seksleven te praten. Inclusief de gevoelens die daarbij spelen. Maar op de eerste plaats is het een eigen innerlijk proces van zelfacceptatie en zelfliefde, heling en zelfbewust-wording.

Zelfbewustzijn en heling

Het eigenlijke seksuele bevrijdingsproces heeft dan ook niet direct iets met seks te maken, maar alles met persoonlijke groei . Een therapeutisch proces dat ik omschrijf als de Queeste van Heling. Zie daarvoor ook De Queeste van Heling en mijn artikel Echte aandacht. Deze verbeeld ik met de onderstaande metaforische plaat – als episodes in een ridderverhaal:

de queeste - spiritualiteit in actie

Dit helingsproces doorloopt als eerste precies de aspecten die ik hierboven onder ‘de weg naar binnen’ noem: het herverbinden met je lijf en gevoelens en het aangaan van je innerlijke verscheurdheid.

Dit proces mondt uit in groeiend Zelfbewustzijn: innerlijk de leiding nemen, vanuit een steeds krachtiger vrij bewustzijn. Een bewustzijn dat zich bewust is van en sturing geeft aan alles wat er in je leeft. Convergentie (naar elkaar toe bewegen) bewerkstelligt van het innerlijke dynamische krachtenspel van strategisch en teruggetrokken zelf, Liefde en Waarheid. Verzoenend tot een vrije versie van jezelf, dat zich gedragen voelt vanuit je Essentie en het Zijn.

Niet voor niets heeft die derde fase van de Queeste een erotische lading: het is vooral een trouwen en (lustvol) verenigen met jezelf. Pas als je ècht kunt samenvallen met en blijven bij jeZelf (als Innerlijke Geliefde) – inclusief je ADD-gekleurde kwaliteiten – kan je ècht intiem zijn met de Geliefde naast je. Kan seksualiteit en seks in al haar belevingen hemels zijn. Dat wens ik je toe.

© Gerphil Kerkhof | september 2023

 


Tot slot

Ervaar je uitdagingen in je relatie, in liefde en vriendschap, in het jezelf verbinden met, openstellen naar anderen – in samenhang met je ADD en hoe je met jezelf omgaat? Zoek je daar begeleiding voor?

De achtergrond van je uitdagingen is vaak, dat er op de achtergrond allerlei onverwerkte emoties en zelftwijfel spelen, die aandacht en energie weg doen lekken. Dat vraagt om een ándere vorm van ADD coaching, één die Zijns-hout snijdt. Benieuwd? Kijk dan hier:

Op wil je meteen weten hoe ik dat qua proces (de Queeste) en inhoudelijk (qua Begeleiding: therapeutisch, coachend, creatief en intuïtief) invulling aan geef? En anders: vraag meteen een afspraak aan voor een eerste sessie/kennismaking. Dat kan zeker ook heel goed online.

Geen artikel willen missen? Abonneer je dan op de Nieuwsbrief – voor een bericht als er weer een publicatie is.